BEEPROFESSIONAL.LT PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

1.  Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau ,,Taisyklės") sudarytos norint užtikrinti Pirkėjo ir Pardavėjo teises, nustatyti pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo bei grąžinimo tvarką bei kitas su prekių pirkimu - pardavimu www.beeprofessional.lt internetinėje parduotuvėje susijusias nuostatas.

 

1.2. Norėdamas naudotis www.beeprofessional.lt teikiamomis paslaugomis, Pirkėjas privalo susipažinti su paslaugų teikimo sąlygose nustatytomis taisyklėmis. Uždėdamas varnelę ant ,,Aš susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis" Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė visas taisykles, jas supranta ir sutinka su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali atlikti pirkimo - pardavimo sandorio ir naudotis www.beeprofessional.lt teikiamomis paslaugomis.

 

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ir prieš tai pranešęs apie taisyklių pakeitimus Pirkėjui.

2.  Asmens duomenų apsauga

 

2.1. Registruojantis www.beeprofessional.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas turi pateikti teisingą asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą). Perkant prekes Pirkėjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (pilną mokėtojo adresą, pilną gavėjo adresą, telefoną, pasirinkti mokėjimo būdą). Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

 

2.2. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje www.beeprofessional.lt, laikoma slapta ir neviešinama.

 

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu duomenis laisvai keisti, papildyti ar ištrinti.

 

3.  Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

 

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką “Patvirtinti užsakymą” ir apmoka Pirkėjo padarytą užsakymą.

 

3.2. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po to, kai į Pardavėjo banko sąskaitą yra pervedamas Pirkėjo padarytas apmokėjimas.

 

4.  Pirkėjo teisės

 

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „www.beeprofessional.lt“ elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 

4.2. Pirkėjas gali grąžinti prekę tuo atveju, jeigu ji atitinka 12.1. punkto keliamus reikalavimus.

 

5.  Pirkėjo įsipareigojimai

 

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 

5.2. Pirkėjas, naudodamasis ,,www.beeprofessional.lt" internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų.

 

6.  Pardavėjo teisės

 

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.

 

6.2. Atsiradus nenumatytiems trukdžiams Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (apmokėjimas per mokėjimai.lt sistemą), nesumoka už prekes.

 

6.4. Kai Pirkėjas pasirenka šiose Taisyklėse numatytą apmokėjimo būdą grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo vietoje, Pardavėjas, susisiekia su pirkėju ir suderina tinkamą prekių atsiėmimo laiką. Prekių atsiėmimo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pardavėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 5 (penkias) darbo dienas.

 

7.  Pardavėjo įsipareigojimai

 

7.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

 

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.

 

7.3. Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. Pasirinkus apmokėjimą atsiimant prekes, prekės paruošiamos po Pirkėjo susisiekimo su Pardavėju.

 

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja susiiekti ir pasiūlyti analogišką ar kitą prekę. Pareikalavus grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas bankinis pervedimas ir Pardavėjas gavo pinigus.

 

8. Prekės kainos

 

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais ar kita valiuta (jei neprieštarauja šalies įstatymams).

 

8.2. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

 

9.  Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai

 

9.1. Apmokėti už prekes galima šiais būdais:

 

9.1.1.                            Mokėjimai.lt sistemą - Jums suteikiama galimybė atsiskaityti Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemomis.

 

9.1.2.                            Bankiniu pavedimu.

9.1.3.                            Grynaisiais pinigais atsiimant prekę mūsų salone.

 

10. Prekių pristatymas

 

10.1.         Pirkėjas užsisakydamas prekes įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

 

10.2.         Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

 

10.3.         Pirkėjas įsipareigoja prekes pasiimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 

10.4.         Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

10.5.         Prekes pristatyti Pirkėjui galima šiais būdais:

 

10.5.1.                         Lietuvos paštu

  

10.5.2.                         Kurjerių tarnyba

10.5.3.                         Atsiimti prekes vietoje mūsų salone.

 

 

10.6.         Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti  siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

 

11. Prekių kokybės garantija

 

11.1.         Kiekvienos „www.beeprofessional.lt“ elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

 

11.2.         Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

 

12. Prekių keitimas

12.1.         Netinkamos kokybės prekės grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos (patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2) ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, naujos redakcijos (patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. Nr. 4-959) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415995&p_query=&p_tr2=2) numatyta tvarka.

 

12.2.         Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 13.1. punktu, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

 

12.3.         Pirkėjui grąžinant netinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 

12.3.1.                         grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

 

12.3.2.                         prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

 

12.3.3.                         prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

 

12.3.4.                         grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

 

12.3.5.                         grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

 

12.3.6.                         pirkėjas nekokybišką prekę gali grąžinti per 14 dienų nuo jos gavimo.

 

12.4.         Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 13.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 

12.5.         Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

 

12.6.         Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

 

12.7.         Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės (išskyrus plaukų šepečius ir šukas) forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus yra netenkinamas.

 

12.8.         Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirkto plaukų šepečio ar šukų forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo prekių pardavimo dienos pakeisti ją analogiška preke. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, pirkėjas turi teisę per septynias dienas grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

13. Atsakomybė

 

13.1.         Pirkėjas yra visiškai atsakingas už ,,www.beeprofessional.lt" registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

 

13.2.         Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.beeprofessional.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

 

13.3.         Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

13.4.         Jei Pardavėjo internetiniame prekybos centre yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

14. Apsikeitimas informacija

 

14.1.         Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.

 

14.2.         Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia ,,www.beeprofessional.lt" internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

15. Baigiamosios nuostatos

 

15.1.         Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

 

15.2.         Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

 

15.3.         Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis ,,www.beeprofessional.lt" internetinės parduotuvės paslaugomis.

 

15.4.         Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.